تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در مجموعه ورزشی آرش میراسماعیلی تهران

 • کد: LDzX

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در مجموعه ورزشی آرش میراسماعیلی تهران

 • کد: LDz3

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در سوله مدیریت بحران شرق تهران (خیابان دماوند)

 • کد: LDAB

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در سوله مدیریت بحران شرق تهران (خیابان دماوند)

 • کد: LDz7

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در سوله مدیریت بحران شرق تهران (خیابان دماوند)

 • کد: LDAw

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در سوله مدیریت بحران شرق تهران (خیابان دماوند)

 • کد: LDAr

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LICX

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در سوله مدیریت بحران شرق تهران (خیابان دماوند)

 • کد: LDAk

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در سوله مدیریت بحران شرق تهران (خیابان دماوند)

 • کد: LDAH

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LICW

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LICV

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LIC4

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LIC2

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LIC0

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در سوله مدیریت بحران شرق تهران (خیابان دماوند)

 • کد: LDAJ

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در سوله مدیریت بحران شرق تهران (خیابان دماوند)

 • کد: LDAF

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در سوله مدیریت بحران شرق تهران (خیابان دماوند)

 • کد: LDAl

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LICZ

logo-samandehi